!!! Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych w PSP 2 w Żaganiu na rok szkolny 2024/25 – serdecznie zapraszamy. Informacje w zakładce Rodzice - Rekrutacja.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin korzystania z obiadów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2

 

REGULAMIN

Korzystania z obiadów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2

im.11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu

w roku szkolnym 2022/23

 

 I. Uprawnieni do korzystania ze stołówki

 1. Uprawnieni do korzystania z posiłków:

       - uczniowie PSP2 .

       - nauczyciele  PSP2 .

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

       - uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie;

       - uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS na    podstawie decyzji oraz sponsorzy;

       - uczniowie wykupujący obiad doraźnie w danym dniu;

       - pracownicy wnoszący opłaty indywidualnie.

II. Koszt obiadu

 1. Opłata za dwudaniowy posiłek ucznia, to wysokość produktów obiadu i wynosi 9.00 zł.
 2. Opłata za dwudaniowy posiłek pracownika, to wysokość kosztów produktów i koszty związane z przygotowaniem obiadu i wynosi 15.00 zł.
 3. Opłata za zupę wynosi 3.50 zł.
 4. Koszt obiadu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

III. Opłaty za obiady w PSP 2

 1. Opłaty za obiady są dokonywane na konto PSP2 w Żaganiu:

Bank Zachodni WBK w Żaganiu

Numer konta: 90 1090 2558 0000 0006 4002 5179

W tytule wpłaty należy podać dane: imię i nazwisko ucznia, miesiąc  za który dokonywana jest wpłata.

 1. Opłaty za obiady wnosi się obowiązkowo do dnia 15 każdego miesiąca za każdy miesiąc z góry. Brak wpłaty do16 każdego miesiąca będzie jednoznaczny z zawieszeniem wydawania obiadu, 17 następuje skreślenie z listy korzystających z obiadów.
 2. Za nieterminowe dokonanie opłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.
 3. Nieobecność musi być zgłoszona dzień wcześniej. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 4. Nieobecność ucznia uwzględniana jest poprzez zgłoszenie osobiste lub telefoniczne w szkole przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy (tj. wycieczki, obozy sportowe, zielone szkoły, zawody itp.) wychowawca powinien zgłosić ten fakt przynajmniej tydzień wcześniej, osobie odpowiedzialnej w szkole.
 6. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku, nie daje możliwości ubiegania się o zwrot    poniesionych kosztów finansowych.
 7. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej osobie odpowiedzialnej za obiady trzy dni wcześniej.
 8. W przypadku nadpłaty za obiady, pieniądze zostaną zwrócone na konto podane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

IV. Opłaty za obiady w PSP nr 1 w Żaganiu

 Opłaty za obiady będą dokonywane na konto PSP nr 1 lub w formie gotówkowej u wyznaczonego pracownika wyżej wymienionej szkoły.

 1. Termin wnoszenia opłaty za obiady na konto szkoły PSP nr2 – do 20 każdego miesiąca, za każdy miesiąc z góry.
 2. Nota księgowa za obiady będzie wystawiana przez pracownika PSP nr2 do 13 każdego miesiąca.
 3. Odpisy za obiady uwzględniane będą w następnym miesiącu.
 4. Zamówienie na ilość obiadów składana będzie w formie pisemnej (fax, e-mail, wersja papierowa) do godziny 14.00 każdego dnia poprzedzającego wydanie obiadów.
 5. Za nieterminowe dokonanie opłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.
 6. Nieobecność musi  być  zgłoszona dzień wcześniej. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata  może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 7. Nieobecność ucznia uwzględniana jest poprzez zgłoszenie osobiste lub telefoniczne w macierzystej szkole przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy (tj. wycieczki, obozy sportowe, zielone szkoły, zawody itp.) wychowawca powinien zgłosić ten fakt przynajmniej tydzień wcześniej, osobie odpowiedzialnej w szkołach.
 9. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku, nie daje możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów finansowych.
 10. W przypadku nadpłaty za obiady, pieniądze zostaną zwrócone na konto podane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 1. Obiady dla PSP nr1 wydawane są o godzinie 11.50.

V. Wydawanie posiłków

 Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

 1. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją   kosztów.
 2. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne na dwóch długich przerwach.
 3. Obiady wydawane są w godzinach 12.00 do 14.00.

I zmiana obiadowa dla klas 0-III o godz. 12.00 – 12.50

II zmiana obiadowa dla klas IV – VIII o godz. 13.35 – 13.50.

 1. Z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy w PSP2 na obiad chodzą nauczyciele świetlicy o godz. 12.00.
 2. Informacje dotyczące tygodniowego jadłospisu znajdują się na korytarzy przy stołówce szkolnej.
 3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 4. Przed okienkiem , w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w szeregu.
 5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni lub na wieszaku i poukładania plecaków (tornistrów) przed stołówką.
 6. Uczeń obecny w szkole spożywa posiłek na miejscu.
 7. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia (osobie dorosłej) na wynos, po godz. 13.10 i tylko w czasie godziny lekcyjnej a nie podczas przerw obiadowych.

VI. Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Niewłaściwe zachowanie może spowodować skreślenie z listy osób korzystających z obiadów.
 2. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 3. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele świetlicy lub nauczyciele dyżurujący.
 4. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.

Regulamin wchodzi w życie z dniem  01 września  2022r.

Z tym dniem traci moc dotychczasowo obowiązujący regulamin w tym zakresie.

 

 

 

Aneks nr 1 do REGULAMINU

Korzystania z obiadów  w Publicznej Szkole  Podstawowej nr 2  im.11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu

obowiązujący w czasie występowania COVID – 19.

 

 1. W stołówce szkolnej obowiązują zasady ujęte w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID – 19 obowiązującej od 01.09.2020r.
 2. Wprowadza się nowe godziny wydawania posiłków:

- 11.30 – oddział przedszkolny,

- 12.00 – uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej,

- 12.30 – uczniowie  klas I – III

- 13.35 – 13.50 - uczniowie IV - VIII

 1. Przed wejściem na stołówkę należy koniecznie umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed stołówką.
 2. Przed wejściem na stołówkę obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
 3. Uczniowie korzystający z obiadów wchodzą do stołówki i siadają przy stoliku wskazanym przez nauczyciela.
Data dodania: 2021-12-01 23:57:01
Data edycji: 2023-02-17 06:39:29
Ilość wyświetleń: 818

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Więcej informacji

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

Dzieci rodzą się ze skrzydłami,
nauczyciele pomagają im je rozwinąć.

Janusz Korczak

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej