!!! Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych w PSP 2 w Żaganiu na rok szkolny 2024/25 – serdecznie zapraszamy. Informacje w zakładce Rodzice - Rekrutacja.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, które nie korzystają z technologii asystujących:

 • podkreślanie i podświetlanie linków
 • zdjęcia z możliwością powiększenia
 • na stronach znajduje się wyszukiwarka
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Kubalapsp2.zagan@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 478 16 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

 

 • Wejście do budynku szkoły jest od strony ulicy, poprzedza go ogrodzony plac. Do szkoły prowadzą jeszcze dwa wejścia dostępne okazjonalnie.
 • Korytarze, schody oraz toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły brak jest dostosowań do osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie przyległym do szkoły brak miejsc wyznaczonych i oznakowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły jest możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Data dodania: 2021-09-12 18:49:05
Data edycji: 2021-10-19 17:35:31
Ilość wyświetleń: 2188

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Więcej informacji

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

Dzieci rodzą się ze skrzydłami,
nauczyciele pomagają im je rozwinąć.

Janusz Korczak

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej