Dni wolne w roku szkolnym 2014/2015

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ustalam w roku szkolnym 2014/2015 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 X 2014 r.

10 XI 2014 r.

02 I 2015 r.

05 I 2015 r.

01 IV 2015 r. - sprawdzian OKE dla klas VI

5 VI 2015 r.