Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 2/2017/2018

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻAGANIU

z dnia  29.09.2017r.

 

W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.& 5, p. 1 pp 1,(art.47 ust.1pkt6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe) w sprawie organizacji roku szkolnego,  zarządzam, co następuje:

& 1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

& 2

W celu zapewnienia opieki uczniom, szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie wśród rodziców.

W dniach wymienionych w &1, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.

& 3

W wyjątkowych sytuacjach terminy dodatkowych dni wolnych mnogą ulec zmianie.

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły i na tablicach informacyjnych.