DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 2/2017/2018

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻAGANIU

z dnia  29.09.2017r.

 

W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.& 5, p. 1 pp 1,(art.47 ust.1pkt6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe) w sprawie organizacji roku szkolnego,  zarządzam, co następuje:

& 1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 16 października 2017 r.
 • 02 listopada 2017 r.
 • 03 listopada 20117 r.
 • 22 grudnia 2017 r.
 • 02 stycznia 2018 r.
 • 02 maja 2018 r.
 • 04 maja 2018 r.
 • 01 czerwca 2018 r.

& 2

W celu zapewnienia opieki uczniom, szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie wśród rodziców.

W dniach wymienionych w &1, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.

& 3

W wyjątkowych sytuacjach terminy dodatkowych dni wolnych mnogą ulec zmianie.

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły i na tablicach informacyjnych.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Zarządzenie nr 05 /2016/2017

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiuz dnia 29.09.2016 r. W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

 • 14 października2016 r.
 • 31 października2016 r.
 • 22 grudnia 2016r.
 • 28 kwietnia 2017 r.
 • 02 maja 2017 r.
 • 16 czerwca  2017 r.

§2

 1. W dniach wymienionych w § 1 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.
 2. W celu zapewnienia stosownej opieki szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie.

§3

W wyjątkowych sytuacjach terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora mogą ulec zmianie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

DNI KONTAKTOWE

( Przez dni kontaktowe rozumiemy pierwszy , wybrany przez nauczyciela dany dzień w miesiącu)

Klasa 0A – p. Monika Lis – środa, godz. 15:00 – 16:00, gab. 6
Klasa 0B – p. Katarzyna Klorek-Razum – środa, godz. 15:00 – 16:00, gab. 8
Klasa 0C – Marta Sawicka Szczesiak – środa, godz. 15:00 – 16:00, gab.4a
Klasa I A   - p. Beata Purwiel  – wtorek, godz. 15:00 – 16:00, gab. 9
Klasa IIA – p. Iwona Trybulińska – środa, godz. 16.20 – 17:20, gab. 7
Klasa IIB – p. Małgorzata Moskwa – wtorek, godz. 15:00 – 16:00, gab. 20
Klasa IIC – p. Marta Susfał – wtorek, godz. 15:00 – 16:00, gab. 7
Klasa IIIA – p. Mirosława Ryży  – poniedziałek, godz. 15.30 – 16:30, gab. 20
Klasa IIIB – p. Edyta Skrzypek – środa, godz. 15.30 – 16:30, gab. 19
Klasa IIIC – p. Mirosława Celińska- wtorek, godz.15:30 – 16:30, gab. 19
Klasa IVA – p. Anna Pinkowska – środa, godz. 16.30 – 17:30, gab. 21
Klasa IVB – p. Gabriela Woźniak – środa, godz. 15.30 – 16:30, gab. 22
Klasa VA – p. Jakub Harasymowicz – czwartek, godz. 15:30 – 16:30, gab. 28
Klasa VIA – p. Ewa Gzyl – środa, godz. 15.30 – 16:30, gab. 16
Klasa VIB – p. Magdalena Sofroniuk – środa, godz. 16.00- 17:00 , gab. 27

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej w czwartek przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
 2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
 3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
 4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 5. wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.

Wybór kuratora oświaty

Kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra edukacji w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Na wniosek kuratora oświaty i po zasięgnięciu opinii wojewody, minister edukacji będzie powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty.

Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Przywrócona została kontrola kuratorów oświaty nad działaniami samorządów w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli. Ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Także decyzja o likwidacji lub przekształceniu przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd będzie zależała od uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Licznik odwiedzin

Miesiąc 548

Ogółem 72758

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
5
8
Days
1
5
Hours
0
8
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.