DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Aktualności

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W niedzielę 11 listopada o godzinie 11:11 wystartowała siódma edycja żagańskiego Biegu Niepodległości. Wcześniej, od godziny 9:30, biegały dzieci.

Każdy uczcił ten dzień na swój sposób. Jedni udziałem w biegu – m.in. Wiktor i Michał Owsianka z Tatą Kamilem, Kacper Janda czy Pan Wiesław Chłopek, inni kibicowali, a jeszcze inni – sprzedawali ciasto! Żagańska Dwójka wystawiła wyjątkowo silną i zgraną drużynę, która od wczesnych godzin rannych – z Kapitanem Karoliną Poprawską na czele i biało-czerwoną wstążką na piersi – kwestowała na rzecz naszych Uczniów. Celem po raz kolejny było zebranie brakujących pieniędzy na szafki. Zebrana kwota: 910,01 zł to wyczyn nie mniejszy niż udział w biegu, zwłaszcza, że nasze stoisko z łakociami nie było jedynym tego typu stoiskiem na żagańskiej Arenie. Oczywiście pozdrawiamy konkurencję ze Szprotawy! Miło nam, że odwiedzili nas Dyrektorzy innych żagańskich placówek, a także Burmistrz Elekt – Pan Andrzej Katarzyniec. Dołożyli w ten sposób swoją cegiełkę…

Dziękujemy Wspaniałym Rodzicom za udaną współpracę podczas organizacji kiermaszu!

Dziękujemy również Szanownej Dyrekcji za wsparcie duchowe i sernikowe!

Kolejny Bieg już za rok. Do zobaczenia!

Rada Rodziców

 

 

 

 

Ogłoszenie: Kierownik ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu

Data udostępnienia: 2018-11-13

Ogłoszono dnia: 2018-11-13 przez Beata Purwiel

Termin składania dokumentów: 2018-11-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

Szczegóły

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane ekonomiczne, rachunkowość i co najmniej 4 letni staż w księgowości
 • Niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Obywatelstwo polskie
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i ubezpieczeniach społecznych
 • Znajomość przepisów o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej  i sprawozdawczości budżetowej
 • Znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Biegła obsługa programów Microsoft i specjalistycznych programów księgowych i płacowych  
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Bardzo dobra znajomość komputera w tym programów Word i Exel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • Dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz zasiłków ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń oraz ewidencję zasiłków ZUS
 • Przygotowanie materiałów w zakresie wynagrodzeń do celów emerytalnych i rentowych
 • Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzenie kart podatkowych
 • Opracowanie materiałów statystycznych dotyczących spraw płacowych
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników szkoły
 • Współudział w księgowaniu
 • Współudział przy opracowywaniu planów finansowych
 • Współudział przy sporządzaniu sprawozdań finansowo-księgowych
 • Współpraca z ZUS i US
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym
  z realizowania zadań i obowiązków służbowych .
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników:
 • przygotowanie umów o pracę;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli w zakresie opieki zdrowotnej, absencji i urlopów,
 • archiwizacja teczek akt osobowych;
 • wystawianie innych dokumentów wynikających ze stosunku pracy;
 • właściwe sporządzanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji ZUS itp.
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań GUS z zakresu kadr;
 • gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów kadrowych .
 • Realizacja procedur i gromadzenie dokumentacji, związanej z pozyskiwaniem środków dodatkowych, w tym umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.
 • W ramach zadań administracyjnych, we współpracy z pracownikami administracji i obsługi:
 • wnioskowanie o zatrudnianie, zwalnianie pracowników obsługi;
 • wnioskowanie o premie, nagrody oraz kary porządkowe lub dyscyplinarne dla pracowników obsługi szkoły;
 • sporządzanie wykazów premii, prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności;
 • prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników, w tym książeczek zdrowia, ewidencji badań okresowych itp., organizowanie szkoleń pracowników w zakresie przepisów
  BHP i przeciwpożarowych;
 • Obsługa i wykorzystywanie w codziennej pracy dostępnych programów komputerowych
  z zakresu realizowanych obowiązków ( np. płace, podatki, kadry, ZUS, GUS, PFRON, edytor tekstów itp. ) .
 • Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych.
 • Organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych osobowych.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły oraz głównego księgowego, wynikających z potrzeb placówki
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny.
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 • Kserokopie świadectw pracy  potwierdzające doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 • Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje  i wykształcenie zawodowe.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1,0 etatu
 • Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).”

 

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
 2. W sprawie danych osobowych Pani/Pan może kontaktować się z nami pod adresem siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
 6. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będzie trwał proces rekrutacji.
 7. W każdej chwili Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia zakresu, w którym przetwarzamy Pani/Pana dane.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do właściwej oceny przy naborze na stanowisko. 
 10. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.
 11. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 12. Termin:

2018-11-27 15:00:00

 1. Sposób:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 27.11.2018r. do godziny 15.00 (uznajemy datę wpływu do sekretariatu szkoły) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownik ds. kadr i płac w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu”  w zamkniętej kopercie.

 1. Miejsce:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, ul. Wojska Polskiego 1, 68-100 Żagań

 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przeprowadzenie konkursu odbędzie się 28.11.2018r. o godzinie 11.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu. Informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań (bip.zagan.pl) oraz na stronie internetowej szkoły (www.psp2.zagan.pl.)

 

Śniadanie daje moc w klasie I B

07 listopada 2018roku uczniowie klasy IB wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Dzieci najpierw zostały zapoznane z 12 zasadami zdrowego odżywiania, następnie umyły rączki (pamiętając o higienie) i rozpoczęły pracę nad przyrządzaniem zdrowych kanapek używając noży tak, aby nie zrobić sobie oraz innym krzywdy.
Troszeczkę pomagały mamusie, ale były bardzo dumne, bo ich pociechy stworzyły kolorowe kanapki, którymi się zajadały.

                                                                                                                      Małgorzata Moskwa

        

     

Śniadanie daje moc

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki  niemu mamy energię, lepiej się koncentrujemy podczas lekcji i mamy dobry humor. To najlepszy start w nowy dzień! Właśnie  dlatego z wielkim entuzjazmem uczniowie klas  I-III  przystąpili  8 listopada do ogólnopolskiej akcji ,,Śniadanie daje moc”. 
Akcja spotkała się z dużym entuzjazmem wśród uczniów.  Jej  celem było zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcia podjęte przez uczniów i nauczycieli zaowocują wzrostem świadomości w zakresie odpowiedniego odżywiania.

                                                                                                      M. Ryży, I. Trybulińska

    

  

                                                                                                                    

WYCIECZKA NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ

7 listopada grupa 0a wybrała się na pobliską Wieżę Widokową. Choć jest to niewątpliwie jedna z największych atrakcji naszego miasta, większość dzieci była na niej po raz pierwszy. Pogoda dopisała i dzieci w podskokach pomaszerowały za ukochaną Panią Moniką Lis. Tylko zamiast patrzeć przed siebie, wzrok uciekał „ku niebu”! Był pomysł liczenia schodów, jednak zapał szybko opadł. Uśmiechy na twarzach były widoczne do momentu spojrzenia w dół, wówczas w oczach dzieci pojawił się strach. Na szczęście mogły liczyć na pomocną dłoń Pani Agnieszki, która chyba czyta w myślach naszych Szkrabów! Widok z tarasu wynagrodził dzieciom wszystko! W kilka sekund odnalazły budynek naszej Szkoły, co niezwłocznie obwieściły Opiekunom. Niektóre pokazały nawet gdzie mieszkają. Dużą atrakcją okazała się też widziana z lotu ptaka Komenda Policji i Straży Pożarnej.

Wycieczka odbyła się z inicjatywy jednej z Mam, Pani Justyny Kogut, której bardzo serdecznie dziękujemy!

Rodzice

 

 

KIERMASZ STROIKÓW NAGROBNYCH I JESIENNYCH

W dniach 24 i 25 października w naszej Szkole odbył się kiermasz stroików i dekoracji nagrobnych oraz jesiennych. Oprócz tego, że zasilił konto Rady Rodziców o 421,50 zł, pozwolił odkryć nowe talenty! Uczniowie, Rodzice, a nawet Kadra Pedagogiczna, przynieśli istne cudeńka! Jedne błyszczały, inne świeciły. Część cieszyła oko, inne wprawiały w zadumę. Były i skromne, delikatne, i „na bogato”. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ceny zaczynały się od 2 zł.

Do rozpoczęcia kiermaszu prace zbierała i podziwiała Pani Joanna Timoszyk, której bardzo dziękujemy za pomoc! J

Kiermasz został zorganizowany przez Radę Rodziców, która w dalszym ciągu stara się pozyskać środki na brakujące szafki dla uczniów. Jako że szafek w naszej Szkole nie mają już tylko Pierwszaki, to właśnie klasy pierwsze zajęły się obsługą kiermaszu. Każdy dołożył swoją cegiełkę. Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z ambitnymi Wychowawczyniami: Panią Martą Susfał i Panią Małgorzatą Moskwą, przygotowali prace o tematyce jesiennej, które ich Rodzice mogli kupić w cenie 3 zł. W czasie przerw zerkali z zaciekawieniem, których prac brakuje. J W środę kiermasz obsługiwali Rodzice z klasy 1a, w czwartek z klasy 1b. Mamy naszych Pierwszaków dwoiły się i troiły, aby być choć o krok bliżej do upragnionych szafek. Humor dopisywał, zwłaszcza po każdym napiwku! J

Dziękujemy serdecznie za każdy przyniesiony i każdy kupiony stroik! To dzięki Wam nasze pomysły mają szansę na powodzenie.

 

Rada Rodziców

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania , którego inicjatorem jest sieć sklepów Biedronka rozpoczął się niezwykle. Gościliśmy Kapitana Żeglugi Wielkiej- p. Andrzeja Chimko, bo któż inny może być autorytetem w sprawie niezwykłych przygód, jak nie wielki Żeglarz, który w sposób niezwykle ciekawy przedstawił przygody Słodziaków. Dzieci wysłuchały przygód swoich ulubieńców, chętnie odpowiadały na pytania.
Każda z klas została zaopatrzona w naklejki, książki, Słodziaki oraz specjalnie przygotowane fiszki, które mają przypominać o wartościach, jakie niesie ze sobą czytanie książek. 
W spotkaniu wzięło udział 79 uczniów klas I-III. Dzieci uczestniczyły w zabawach związanych ze Słodziakami, m.in.,,Kalambury”, ,,Ciepło –zimno”. Zachęcone przygodami Słodziaków, chętnie wypowiadały się na temat samodzielnie przeczytanych książek, związanych z lasem i zwierzętami.

 

                                

SPOTKANNIE Z MUZYKĄ MARIACHI

W piątek 26 października i poniedziałek 29 października gościliśmy w naszej szkole muzyków z filharmonii. Podczas koncertu młodzi słuchacze oraz towarzyszący im opiekunowie przenieśli się w niezwykły świat muzyki meksykańskiej. Była to lekcja pełna uśmiechu, radości, ale i otwartości na kulturę pochodzącą z innej części świata i osoby je reprezentujące. Gorące rytmy mariachi wprawiły wszystkich słuchaczy w doskonały nastrój. Koncert nagrodziliśmy gromkimi brawami.

Magdalena Antosz

 

Podkategorie

Licznik odwiedzin

Miesiąc 500

Ogółem 92668

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
4
8
1
Days
0
5
Hours
4
6
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.