DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Aktualności

Sprzątanie Świata

 

W dniu 15 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 11 LDKP w Żaganiu wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły, przyłączając się w ten sposób do akcji Sprzątania Świata. Po krótkiej pogadance na temat czystości środowiska przyrodniczego , uczniowie zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym  hasłem „Nie ma śmieci  - są surowce” ruszyli spod szkoły sprzątać świat.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 29 września 2017r. nasza szkoła będzie uczestnikiem Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.Zapraszamy wszystkich uczniów ,którzy znają tabliczkę mnożenia,mile widziani w tym dniu rodzice ,dziadkowie,znajomi uczniów ,,dwójeczki",którym nie straszna zabawa z mnożeniem.Serdecznie zapraszamy.Każdy kto odpowie bezbłędnie na 5 działań uzyska tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia.
Miłej zabawy.
 

Jarmark Michała

W tym roku po raz XXII odbył się w naszym mieście Jarmark Michała. Rozpoczął się on 8 września od barwnego korowodu, w którym uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły. Wyróżnialiśmy się barwami naszego Patrona, dominował więc kolor pomarańczowy i czarny. Kolory te widoczne były w naszych strojach i balonach niesionych pojedynczo albo zebranych w duże pęki. Pogoda i humory nam dopisały!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku szkolnego 2017/2018. Uczniów oraz rodziców przywitała pani Beata Purwiel pełniąca obowiązki dyrektora szkoły oraz pani wicedyrektor Małgorzata Ponikowska- Knap. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście Ksiądz Kanonik Władysław Tasior- Proboszcz Parafii pw. WNMP, pani Zofia Zawadzka- prezes żagańskiego oddziału ZNP oraz pani Maria Dworska- przewodnicząca Rady Rodziców. Podczas uroczystości panowała miła i pogodna atmosfera. Uczniowie z uśmiechem i pełni entuzjazmu wkroczyli w nowy rok szkolny.

Katarzyna Orman

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 - INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2017, poz. 1457) pomocą obejmuje się uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jednąz niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie:

 • uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy- w formie dofinansowania zakupu podręczników
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II i III szkoły podstawowej, klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty, należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, określone zostało w tabeli (załącznik nr 3)

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do dnia 08.09.2017 r.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Druki wniosków można pobrać poniżej (załącznik nr 1) oraz dostępne w poszczególnych szkołach i w Referacie Oświaty i Profilaktyki Urzędu Miasta Żagań (pok. 12).

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- również zakupu materiałów edukacyjnych, jest:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka)

lub

- rachunek,

lub

-paragon

 lub

-oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2017 „Wyprawka szkolna”. (WZÓR-załącznik nr 2)

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu  zawierającego: imię, nazwisko i PESEL ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę,  do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu  wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Wypłata dofinansowania odbywać się będzie do dnia 30 listopada 2017 r.:

- dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim – w poszczególnych szkołach;

- dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Żagania i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu, w kasie Urzędu Miasta Żagań lub przelewem na wskazany rachunek, po uzyskaniu informacji od dyrektorów szkół oraz po przedłożeniu w/wym. dowodów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

ZAŁĄCZNIKI:


Zał. 1
- Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2017 r.
Zał. 2 – Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”,

Zał. 3 – Kwoty dofinansowania przysługujące poszczególnym grupom uczniów.


Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej”:
– Uchwała Nr 115/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2017, poz. 1457)

UWAGA!
– Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Nie mogą to być ćwiczenia!!!);
– Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

 

                                                                                                                       

 

Przedszkolaki zakończyły rok szkolny!

W dniu 22.06.2017 odbył się apel podsumowujący w oddziałach  zerowych. Każda grupa uświetniła to wydarzenie występem artystycznym, podczas którego prezentowała piękne piosenki, zabawy z dawnych lat oraz taniec w parach. Minął wspaniały rok pełen wielu działań, spotkań, zajęć i wycieczek. Przedszkolaki z najstarszej grupy 0A staną się od września uczniami klasy pierwszej. Podziękowano wszystkim rodzicom, a zwłaszcza tym, którzy wkładają szczególny wysiłek, by wspomagać wiele naszych działań. Kolejny raz bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość, współpracę i wsparcie.  Pani dyrektor Dorota Maćkowska oraz pani wicedyrektor Milena Żelazek-Horodyska wraz z nauczycielkami wychowania przedszkolnego życzy wszystkim przedszkolakom i rodzicom, bezpiecznych, wesołych i słonecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Marta Sawicka-Szczesiak

Lekcja z PAH

Nasza szkoła po raz kolejny zaangażowała się w kampanię żywnościową Polskiej Akcji Humanitarnej, której tematem jest „Tutaj Pajacyk pomaga w kuchni”. Uczniowie klasy Ia poznali problem żywnościowy na świecie i w najbliższym otoczeniu, ucząc się poszanowania żywności.

                                                                                           Monika Figiel

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W piątek, 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uczniowie klas I-III swój apel mieli o godzinie 9, a uczniowie klas IV-VI o godzinie 11. Do udziału w apelach zaproszeni zostali przedstawiciele 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej oraz Rady Rodziców. Gościem wyjątkowym w tym dniu była pani Joanna Uchman, która po 30 latach pracy pożegnała się z naszą szkołą i swoimi wychowankami - uczniami klasy VI a. Był to bardzo szczególny i wzruszający moment. Kończący się rok szkolny był czasem wytężonej pracy, ale też wielu atrakcji i zabawy. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, dyplomy i podziękowania za aktywną pracę oraz sukcesy osiągane w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Podziękowania otrzymali również rodzice uczniów wzorowych, a także rodzice aktywnie uczestniczący w życiu klasowym oraz szkolnym. Uroczystości w tym dniu uświetnił swoimi występami szkolny zespół wokalny. Dyrekcja szkoły serdecznie podziękowała wszystkim za miniony rok szkolny i życzyła udanych, pełnych słońca i przygód wakacji.                                                                                                                                                           Marzena Chłopek

Podkategorie

Licznik odwiedzin

Miesiąc 1431

Ogółem 81711

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
2
1
5
Days
0
7
Hours
0
0
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.